Tin thị trường

Thêm trường hợp miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất tái định cư

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số vấn đề liên quan đến lệ phí trước bạ.

Theo đó, miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ (hoặc không phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ hoặc đã khấu trừ lệ phí trước bạ phải nộp khi tính tiền bồi thường nhà đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật).

Như vậy, đã bổ sung trường hợp miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất tái định cư so với quy định trước đây.

Đồng thời, Thông tư này bổ sung hướng dẫn giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, cụ thể như sau:

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan hữu quan tại địa phương căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 20/2019/NĐ-CP) và hướng dẫn nêu trên để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trình UBND cấp tỉnh ban hành Bảng tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại từng địa phương.

Thông tư số 20/2019/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

(Nguồn: Cafeland.vn)

Tin tức khác