Giới thiệu về Zescons

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng Quản trị (HĐQT)

HĐQT đương nhiệm của Zescons gồm Chủ tịch HĐQT và 4 Thành viên, trong đó các thành viên cũng kiêm nhiệm trong Ban Điều hành. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về định hướng chiến lược 5-10 năm cho từng thời kỳ hoạt động của Zescons. 

Ban Kiểm soát (BKS)

BKS đương nhiệm gồm Trưởng ban và 1 thành viên.

Ban Giám đốc

Đứng đầu bộ máy điều hành là Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Ban Giám đốc còn có 4 Phó TGĐ phụ trách các lĩnh vực: kinh doanh, thiết kế và thi công, hợp đồng và pháp lý, nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.